• Couverture Dix-sept minutes pour vivre (version en langue fon)
  • 4eme Dix-sept minutes pour vivre (version en langue fon)
rectoversoaplat

DIX-SEPT MINUTES POUR VIVRE (VERSION EN LANGUE FON)

Cɛ́jú afɔtɔn-nukún-we bóná nɔ gbɛ

Ganiou Soglo


Zone géographique :
- Afrique > Afrique de l’Ouest > Bénin

Livre papier :
10 €

Livraison à 0,99 €*
* À destination de la France métropolitaine, à partir de 35€ d'achats

Version numérique* :
7,49 €
* Compatibles avec l'ensemble des liseuses et lecteurs du marché.
> En savoir plus sur les ebooks : consultez notre FAQ

« To ɖokpó má ɖó flǐnnú ǎ ɔ́ wɛ nyí
Tɔjíhún e ma ɖó gandónu ǎ é ɖɔhun. »

5ɔ́ Zofínkplɔ́sun xwe afɔwǒ-ko-nukún-ɖokpógɔ́ ɔ́ tɔn gbe wɛ xwe gan tɛ́nwe (19h) mɛ yi gan tɛ́nwe adaɖé (19h30) mɛ mɔ̌, bɔ un xweyigbe toxó ɖɔ gbé ɖo tasɛkplé ɖaxó e un ylɔ́ ɔ́ wɛ awě ɖé wá xò mì bɔ è da tú mì ɖ’alijí. Fí ɔ́ ɖò alijlɛ́kpo kanɖé (40km) mɔ̌ dó Kútɔ́nu, ɖo tofɔligbé Benɛ́ɛto ɔ́ tɔn…
Un mɔ ɖɔ mɔ̌to ɔ́ nɔte ɖ’ajijimɛ, aliglɔ́nnú ɖokpó ɖ’ali ɔ́ jí atínta ɖaxó ɖé ɖo ali ɔ́ tɛ́ntín, bɔ wěkpɛ́n mɔ̌to ɔ́ tɔn e ɖo gudó lɛ́ɛ ɔ́ wú… nukúnxwíxwe ɖokpó mɛ un yǐ túkpɛ́n dó akɔ́nnu.
Asúfánmɛwú alǒ ahwan gbò mɛ ?
Gbɔn tan élɔ́ mɛ ɔ́, nǔwlántɔ́ ɔ́ gbajɛmɛ nǔ énɛ́ e jɛ é, bó ka lɛ́ nyikɔ kpɔ́n sɛ́n to tɔn tɔn e è xonyikɛ́n ɖokpó é, bó bɛ́sín sɛ́n dodó azǎn 11ɔ́ wǒosun xwe 1990ɔ́ tɔn kpó Benɛ́ɛto yɔ̌yɔ́ nú jijimɛ winnyáwínnyá lɛ́ɛ.

  • Date de publication : 5 octobre 2023
  • Broché - format : 13,5 x 21,5 cm • 88 pages
  • Langue : fon
  • ISBN : 978-2-336-40329-8
  • EAN13 : 9782336403298
  • EAN PDF : 9782336403304

Vǐ súnnu Togán nukɔntɔn e nyí hwenu to wɛ nɔ ɖu gǎn, to wɛ nɔ́ kp’acɛ tɔn ɖo Benɛ́ɛtomɛ, Nicéphore Sogló, kpó Rosine Viyɛ́la Soglo kpó tɔn ɔ́, Ganiou Soglo ɔ́ è ji i ɖo Yovótomɛ fíe nyí Palíi (Paris) é ɖo xwe 1961ɔ́ tɔn mɛ. é yí kúnnúɖewéma tɔn ɖo Kplɔ́nyijí alavɔ Mɔtréyali tɔn kpó Palíi tɔn kpó, akwɛ́zɔ́watɔ́ sín azɔ̌ wɛ é kplɔ́n, b’ɛ w’azɔ̌ ɖo akwɛ́sɛxwetɛn (gbanwunki)Sánni Pawolóo tɔn ɖo Palíi. Ɖo xwe 1994ɔ́ tɔn mɛ ɔ́, é zé gbeta ɖɔ émí ná wáyi xwé to émítɔn mɛ bǐ dégbé dégbé ɖo Benɛ́ɛtomɛ, fínɛ́ wɛ é nɔ́ ɖ’alɔ ɖo alɔdómɛzɔ́ lɛ́ɛ kpó toxóɖúɖɔ e nyí to tɔn mɛ tɔn e kpó mɛ ɖe bó wá nyí ɖɛ̌mɛnu kpó gǎnhɔnyitɔ́ e nɔ kpé nukún dó lɔ̌nyijǐ bó fɔn kanxó wú é ɖo xwe 2007ɔ́ mɛ lobo lɛ́ nyí gǎnhɔnyitɔ́ e nɔ́ kpé nukún dó nuwalɔ mǐtɔn lɛ́ɛ wú é ɖo xwe 2008ɔ́ kpó ɖě bɔ dó ɖě wú. É lɛ́ nyí nǔwlántɔ́ nǔxwlékpɔ́n tɔn ɖo toxóɖúɖɔ linu tɔn nukɔntɔn, Túnkan nú Nukúnɖúɖó ɔ́, bɔ é ko ɖɔ xó dó nunɔmɛ e nyí toxóɖúɖɔ linu tɔn ɖo Benɛ́ɛto mɛ é.

Du même auteur

Dans la même thématique

Dans la même zone géographique